AÏLLAMENT ACÚSTIC

Projectes i prescripció facultativa. Aïllament acústic

N

Disseny i dimensionat de sistemes d’aïllament acústic per renou aeri i d’impacte, segons CTE DB-HR per habitatge nou, rehabilitació i reformes, mètode simplificat i ISO 12354.

N

Projectes i estudis acústics per a edificis d’àmbit cultural, educatiu i hospitalari.

N

Edificació d’àmbit terciari, comercial, activitats, recreatiu i espectacles.

N

Diagnòstic i prescripció facultativa mitjançant la realització d’assaigs i / o programari pioner en acústica.

Direcció i control d’obra acústica

N

Visites de seguiment d’obra, vigilància i control d’execució de les solucions i mesures correctores prescrites tant per als sistemes constructius com per a les instal·lacions (com a part més crítica del control acústic).

N

Col·laboració amb la direcció facultativa com a part fonamental per obtenir un resultat final de qualitat.

N

Informes de control i seguiment d’estat de les obres.

N

Control del renou generat per les obres en període estival (segons ordenances municipals), mitjançant avaluacions sonomètriques.

N

Organització i planificació d’obres en matèria acústica.

Certificació mitjançant assajos normalitzats d’aïllament acústic

N

Assaigs normalitzats d’aïllament acústic per renou aeri entre recintes confrontants segons norma UNE-EN ISO 16.283-1.

N

Assaigs normalitzats d’aïllament renou aeri de façana i elements d’aquesta segons norma UNE-EN ISO 16283-2.

N

Assaigs normalitzats de renou d’impacte segons norma UNE-EN ISO 16283-3.

N

Assaigs segons altres normes específiques.

N

Realitzats d’acord amb la normativa UNE-EN ISO/IEC 17025:2005.

¿Interessat en el nostre servei?

Contacti amb nosaltres