Acústica Arquitectònica

Aïllament acústic en edificació

Estudis, projectes i assaigs acústics.

Disseny i dimensionament de sistemes d’aïllament acústic a soroll aeri i d’impacte, segons CTE DB-HR per a habitatge nou, rehabilitació i reformes, d’acord amb la norma ISO 12354.

Projectes i estudis acústics per a edificis dàmbit cultural, educatiu i hospitalari.

Edificació dàmbit terciari, comercial, activitats, recreatiu i espectacles.

Diagnòstic i prescripció facultativa mitjançant la realització dassajos i/o programari de predicció.

Visites de seguiment d’obra, vigilància i control d’execució de les solucions i/o mesures correctores prescrites tant per als sistemes constructius com per a les instal·lacions (com a part més crítica del control acústic).

Informes de control i seguiment dobra, resolució de punts de conflicte, nous detalls o canvis durant el procés dexecució.

Certificació mitjançant assaigs normalitzats, d’acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, de les diferents famílies de la norma ISO 16283.

Desplaça cap amunt