Política de Privacitat

1. Política de privacitat

Macústica informa als usuaris del lloc web sobre la seva política pel que fa al tractament i protecció dels dades de caràcter personal dels usuaris i clients que es poden recaptar per la navegació o contractació de Serveis a través de la seva web.
En aquest sentit, Macústica garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.
L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

2. Recollida, finalitat i tractaments de dades

Macústica té el deure d’informar als usuaris de la seva pàgina web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es puguin dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament d’un correu electrònic o Al compliment dels formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, Macústica serà considerada responsable de les dades obtingudes mitjançant els mitjans anteriorment descrits.
A la seva vegada Macústica informa als usuaris que la finalitat del tractament dels dades recaptats contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial i altres Finalitats (INDICAR).
Les operacions, gestos i procediments tècnics que es realitzen de forma automàtica o no automatitzada i que possibiliten la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.
Tots els dades personals, que seran recollits a través de la pàgina web de Macústica, i per tant tindran la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporats als fitxers declarats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per Macústica.

3. Comunicació d’informació a tercers

Macústica informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a tercers organismes, amb la condició que aquesta cessió de dades estigui protegida en una obligació legal o quan la prestació de Un servei implica la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan Macústica disposi del consentiment exprés de l’usuari.

4. Drets dels usuaris

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament dels seus Dades personals. En tant quan els dades de l’usuari són objecte de tractament per part de Macústica. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el previst en la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, el usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça:

Macústica, Centre Bit Inca Des.13, C / Selleters 25, 07300, Mallorca

o l’adreça que es substitueix al Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació hauria de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la sol·licitud de sol·licitud, el domicili i les dades acreditades.
L’exercici de drets ha de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.