INDUSTRIAL. MESURES CORRECTORES

Evaluació industrial

N

Avaluacions sonomètriques i vibratòries sobre maquinària específica i equips, segons RD 1367/2007, normativa autonòmica i municipal.

N

Avaluacions sonomètriques per a la autorització ambiental integrada.

N

Caracterització, detecció, identificació de fonts renoueres. Manteniment predictiu d’equips i instal·lacions industrials, mitjançant caracterització d’espectres sonors i vibratoris.

N

Modelització i predicció de resposta acústica de possibles mesures correctores.

q

Sistemes correctius

N

Aïllament i control del renou de maquinària per a la indústria, àmbit comercial i hoteler.

N

Condicionament acústic interior de sales de màquines, estiguin disposades a l’interior o exterior.

N

Disseny i dimensionat de silenciadors acústics resistius dissipatius i reactius. Portes acústiques.

N

Càlcul d’apantallaments i encabinats de maquinària industrial, turbines, climatitzadors, grups electrògens, etc.

N

Tractaments antivibratoris i dimensionat de bancades d’inèrcia (metàl·liques, de formigó, etc.).

Acústica nàutica

N

Tractament acústic i antivibratori de la maquinària de les embarcacions (motors tèrmics i elèctrics) i aïllament i condicionament acústic dels diferents espais interiors.

¿Interessat en el nostre servei?

Contacti amb nosaltres