AMBIENTAL. AVALUACIÓ SONOMÈTRICA

Ambiental. Avaluació sonomètrica (ISO 17025:2005)

N

Avaluacions sonomètriques i vibratòries segons RD 1367/2007, normatives autonòmica (Llei 1/2007 Illes Balears, Decret 6/2012 Andalucia, etc.) i municipal, per determinar l’adequació o no de les fonts sonores als documents normatius d’aplicació.

N

Activitats comercials, esportives, relacions veïnals, indústries, agrícoles i ramaderes, cadenes de supermercats, infraestructures viària, ferroviàries i aeroportuàries, etc.

N

Edificació d’àmbit terciari, comercial, activitats, recreatiu i espectacles.

N

Sistema de monitoritzat de renou Audiospook (pioner en el mercat per la seva competitivitat tècnica, econòmica i obtenció de dades), acceleròmetres, programari de processament i avaluació de dades.

N

Tots els nostres equips són Tipus 1, calibrat i verificat d’acord amb la normativa vigent d’aplicació.

Estudis acústics

N

Mapes de renou (MER: mapes estratègics de renou), segons Llei 37/2003 del renou i RD 1513/2005 i RD 1367/2007.

N

Estudis de compatibilitat d’usos-objectius de qualitat per a nous plans i desenvolupaments urbanístics, segons normativa autonòmica Llei 1/2007 i local.

N

Plans acústics municipals (MER, Plans d’acció, ordenances municipals), prescripció de mesures correctores (pantalles acústiques, asfalts fonoabsorbents, etc.) i predicció de la seva eficàcia, etc.

N

Software d’última generació especialment desenvolupat per al càlcul de l’acústica ambiental d’acord amb la normativa d’aplicació, CadnaA.

¿Interessat en el nostre servei?

Contacti amb nosaltres